REGULAMIN SKLEPU SKLEPABC.NET.PL

I. Definicje

1. Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem http://sklepabc.net.pl, prowadzony przez właściciela Łukasza Usień, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Łukasz Usień S & U Auto Service, ul. Krzyska 154B, 33-100 Tarnów, NIP 8733025833, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupu Produktu z asortymentu Sklepu;
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie poprzez złożenie Zamówienia, w celu niezawiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Klient – Konsument oraz osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która składa Zamówienie w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Produkt – rzecz ruchoma, stanowiąca przedmiot Zamówienia, oferowana w asortymencie Sklepu;
5. Rejestracja – proces polegający na założeniu Konta przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, w celu dokonania zakupu Produktu, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, tj. wprowadzenie danych osobowych Klienta, takich jak imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby, PESEL/NIP, numer telefonu kontaktowego, oraz indywidualnego Loginu w postaci aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz Hasła, składającego się z min. 5 dowolnych znaków;
6. Konto – część Sklepu dostępna dla Klienta po zalogowaniu się, tj. wpisaniu adresu e-mail oraz hasła, wskazanych podczas Rejestracji, stanowiąca zasób danych Klienta, informacje o jego działaniach podejmowanych w Sklepie oraz historię Zamówień;
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta co do zakupu Produktu złożone za pośrednictwem Sklepu, poprzez wypełnienie formularza w formie elektronicznej, precyzując wybrany Produkt, jego ilość, adres do wysyłki, formę płatności, sposób dostawy.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. tj.).
2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep, jak również zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu, sposób zamawiania i dostarczania Produktu, metody dokonywania opłat za Produkt, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, oraz zasady składania reklamacji i korzystania z gwarancji.
3. Klient Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem Zamówienia, jak i zaakceptowania jego treści celem dokonania zakupu Produktu.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu i składania Zamówień, są następujące:
– komputer z dowolnym systemem operacyjnym połączony z siecią Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową obsługującą połączenia szyfrowane SSL, Java Script oraz pliki cookies,
– posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,
5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji, która jest jednakże niezbędna do złożenia Zamówienia i zakupu Produktu. Klient, który nie chce zakładać Konta może dokonać jednorazowo Zamówienia, po uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu oraz wprowadzeniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje się odpowiednio właściwie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

III. Rejestracja

1. Klient zawiera umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze Sklepem w chwili zakończenia Rejestracji, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do nawiązania, zmiany lub rozwiązania usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Proces Rejestracji polega na:
a) wypełnieniu elektronicznego formularza, znajdującego się na stronie głównej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych zgodnych z aktualnym stanem:
– imię i nazwisko/ nazwa,
– aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail (który będzie wymagany przy każdym kolejnym logowaniu Klienta do Sklepu),
– hasła, złożonego z min. 5 dowolnych znaków,
b) zapoznaniu się z Regulaminem i dokonaniu jego akceptacji;
3. Klient ma możliwość założenia jednego Konta dla tego samego adresu poczty elektronicznej.
4. Po pomyślnym zakończeniu Rejestracji w Sklepie, każdorazowe zalogowanie się w celu złożenia Zamówienia odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności adresu e-mail oraz hasła.’
5. Dla stałych Klientów, którzy dokonali Rejestracji i posiadają aktywne Konto, Sklep przewiduje gratyfikację: każda wydany 1 zł zasila Konto Klienta 2 groszami. Już od pierwszej wydanej złotówki w Sklepie Klient zaczyna oszczędzać. Kwotę zgromadzoną na Koncie Klient może wykorzystać przy każdym kolejnym Zamówieniu w Sklepie.

IV. Tryb składania Zamówienia i sposób jego realizacji

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet tylko na terenie Polski.
2. Zamówienie w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówień złożonych po godz. 20.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy odbędzie się następnego dnia roboczego, w godzinach pracy obsługi Sklepu, tj. dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 17.00.
3. Zamówienia Produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu są przyjmowane jedynie za pośrednictwem Sklepu, tj. na stronie internetowej pod adresem http://www.sklepabc.net.pl.
4. Zamówienia należy dokonać w sposób następujący:
a) założyć Konto lub zalogować się na indywidualne Konto Klienta w Sklepie, jeśli Klient posiada już uprzednio założone Konto albo dokonać Zamówienia bez zakładania Konta,
b) wybrać z asortymentu Sklepu Produkt będący przedmiotem Zamówienia i kliknąć “Dodaj do koszyka”,
c) wybrać ilość zamawianego Produktu oraz sposób dostawy i sposób płatności,
d) wpisać dane personalne Klienta oraz adres, na który ma być doręczony Produkt,
e) kliknąć “Potwierdź zamówienie”.
5. Termin realizacji Zamówienia podany jest przy każdym Produkcie. Termin ten informuje, ile dni roboczych upływa od momentu potwierdzenia Zamówienia do chwili skompletowania Zamówienia i przygotowania Produktu do wysyłki. Zamówienie na Produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych Produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie Sklepu, Sklep kontaktuje się z Klient, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji Zamówienia.
6. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub nie podano numeru telefonu) nie będą realizowane.
7. Klient może modyfikować lub anulować potwierdzone Zamówienie w części lub w całości, za zgodą Sklepu, pod warunkiem, że Produkt nie został jeszcze wysłany.
8. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu, a na wyłączne życzenie Klienta w postaci faktury VAT.

V. Cena Produktu i formy dostawy

1. Ceny Produktów, dostępnych w asortymencie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem …………………………., podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które kalkulowane są odrębnie dla każdego Zamówienia (patrz zakładka Wysyłka i płatności).
2. Realizacja Zamówienia następuje:
a) za pośrednictwem firm kurierskich lub
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej następuje jedynie na wyraźne żądanie Klienta;
3. W przypadku, kiedy Klient poda nieprawidłowy adres wysyłki, bądź bezpodstawnie odmówi przyjęcia przesyłki kurierskiej, właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu.
4. Jeżeli wartość jednorazowego Zamówienia przekracza kwotę wskazaną w kolumnie “Darmowa wysyłka od Zamówienia powyżej 400 zł”, opłata za dostawę zostaje pokryta przez Sklep.
5. Sklep przewiduje następujące formy płatności:
a) za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze przesyłki Produktu od firmy kurierskiej,
b) przelewem – po dokonaniu Zamówienia Produktu w Sklepie, na adres e-mail Klienta wskazany podczas Rejestracji wysłany jest adres e-mail z numerem rachunku bankowego Sklepu, na który należy przesłać należność; Zamówienie jest realizowane i wysyłane z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
6. W przypadku niektórych rodzajów Produktów, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.
7. Termin otrzymania przesyłki, to jest czas realizacji Zamówienia po dodaniu czasu dostawy. W przypadku płatności przelewem, powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej – o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.
Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-7 dni roboczych, zaś za pośrednictwem firm kurierskich – zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu Sklepu. Więcej informacji na ten temat w zakładce „Wysyłka i płatności”.

VI. Warunki reklamacji i gwarancji

1. Sklep odpowiada wobec Klienta w zakresie rękojmi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lata od dnia wydania Produktu Klientowi.
3. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeśli towar miał wadę, chyba że właściciel Sklepu niezwłocznie wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
4. W reklamacji (w formie pisemnej) należy umieścić datę stwierdzenia wystąpienia wady lub niezgodności towaru oraz opis zgłoszonych zastrzeżeń, jak również oczekiwania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji, tj. wymiany towaru na wolny od wady albo usunięcia wady. Klient, zobowiązany jest przesłać (na koszt Sklepu) reklamowany towar właścicielowi Sklepu, w związku ze złożoną reklamacją na adres siedziby Sklepu: Sklepabc.net.pl Łukasz Usień S & U Auto Service, ul. Krzyska 154B, 33-100 Tarnów. Do zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć wraz z Produktem dokument jego zakupu (faktura, paragon, potwierdzenie dokonania przelewu, wyciąg z rachunku bankowego, itp.). W tym celu prosimy skontaktować się z naszą firmą celem uzyskania numeru zgłoszenia reklamacyjnego RMA w formie mailowej bądź telefonicznie.
5. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o okolicznościach budzących zastrzeżenie. Właściciel Sklepu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej formie.
6. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, nie ograniczają jego uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym. Produkty dostępne w asortymencie Sklepu, posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na stronie Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta.
7. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

VII. Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Zamówienia

1. Klient, będący Konsumentem ma prawo, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne i jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Produktu oraz oświadczenia listem poleconym przed upływem wskazanego terminu na adres siedziby Sklepu, podany w niniejszym Regulaminie.
2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
3. Właściciel Sklepu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić przelewem bankowym na numer rachunku wskazany przez Klienta, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
4. Klient niebędący Konsumentem, nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie ze wskazówkami podanymi powyżej, a jedynie w przypadkach szczegółowo określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu do momentu nadania przez Sprzedającego przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (w całości lub w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży lub odpowiedniej części, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedającego.

VIII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych Klienta

1. Sklep jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i został zarejestrowany pod numerem …………
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże podanie ich przy Rejestracji jest niezbędne do zawarcia transakcji i realizacji Zamówienia. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych w tym zakresie uniemożliwia korzystanie z serwisu.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez akceptację postanowień Regulaminu.
4. Klient ma prawo wglądu do udostępnionych danych osobowych w każdym czasie, nadto ma możliwość ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia ze zbioru danych Sklepu.
5. Dane osobowe podane przez Klienta są przechowywane i chronione przez Sklep, nie są udostępniane żadnym podmiotom bez zgody Klienta. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z przeznaczeniem Sklepu.
6. Sklep przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych tylko za zgodą Klienta, wyrażoną za pomocą akceptacji klauzuli, umieszczonej przy formularzu rejestracyjnym.

IX. Postanowienia końcowe

1. Sklep ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Klient zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail przypisanego do Konta Klienta o planowanych zmianach na 14 dni przed dniem wprowadzenia ich w życie.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, usuwania Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
3. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 będą także umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu, w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się zapoznać z ich treścią. Wyżej wymienione zmiany, dotyczące Regulaminu lub cen Produktów, wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu i akceptacji przez Klienta.
4. Celem zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu, mając jednak na uwadze, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji Sklepu.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem …………….